top of page

Mailed Ballot Information & FAQ

Thank you for voting. Please note, the information below pertains
to the August 9, 2022 primary election and November 8, 2022 general election. 

For voting information in English click here. 
For voting information in Swahili click here.

For voting information in French click here.

For voting information in Nepali click here. 

Voting information in English

If you would like to vote by mail for the August 9, 2022 primary election, you must request a ballot. You can request a ballot online (https://sos.vermont.gov/elections/voters/) or by calling the Burlington City Clerk at (802) 865-7000. 

The Vermont Secretary of State will be sending general election ballots to every registered voter by early October for folks registered by early September. You can still vote by mail even if you do not automatically receive a ballot by requesting a ballot online or by calling the City Clerk. You can also vote in person on August 9th, 2022 (primary) and November 8th, 2022 (general) at your normal polling location. 

How do I know if the Secretary of State is sending me a ballot by mail?
You can check the status of your ballot at https://mvp.vermont.gov/. If your address is accurate in this system, you will receive a ballot by early October for the general election. If you cannot find your name, do not stress! The system is a little wonky with some last names that include hyphens or apostrophes and may not appear. If you  do not receive a ballot by October 10, 2022, you can request a ballot from the Burlington City Clerk by calling 865-7000. 

How do I register to vote?

You can register on-line right up until Election Day and/or in-person on Election Day. Go to https://mvp.vermont.gov/.

How do I change my voter registration information?

If you change your address within Burlington, you can use this city form to update your address. Otherwise, go to https://mvp.vermont.gov/ to update your address from another town/state. 

I have never voted by mail before. What should I know?

It is easy! First read the instructions! If you miss the signature line or do not seal the completed ballot it can be considered invalid and not counted, so it is worth reading instructions. For the primary election, make sure you complete only ONE party ballot and return the other TWO ballots blank and unused. Vermont has three major parties - Progressive, Democratic and Republican - and holds open primaries which allows voters to pick the party primary to participate in every election. 

You can fill out the ballot whenever it is convenient for you and take your time to research candidates. Make sure to fill in the ovals with a dark pen. If you make a mistake, call the Clerk (865-7000) and ask for further instructions on how to return the incorrect ballot and get a new one. That is allowed! We all make mistakes. 

You can check the status of your returned ballot by visiting 
 https://mvp.vermont.gov/ to make sure it was received and processed. This is where you can also see if the ballot had a mistake and was considered invalid. if this is the case, call the Clerk (865-7000) to request a new ballot. 

When do I need to return my ballot?

You can return your ballot in one of two ways. You can mail the ballot. Ballots must be received in the mail (different than postmarked) by Monday, August 7th at 4:30pm (primary election) and Monday, November 7th at 4:30pm (general election) to be counted.

You can also return the ballot in person at City Hall at 149 Church Street (Mon-Fri 8:30-4:30pm) OR at one of three outside drop boxes throughout the city ANYTIME of day or in person at the polls on November 3rd.  

The three outside drop boxes are located at:

 

Downtown: City Hall (on Main St, across from the Flynn) 

South End: DPW – 645 Pine Street 

North End: Fire Station #2 (Boardman) – 132 North Ave

Where do I drop off ballots on Election Day and/or vote in person?

Chittenden 17 voters vote in the following three locations based on your Ward: 
 

Ward 3: Sustainability Academy, 123 North St.
Ward 7: Miller Community and Recreation Center, 130 Gosse Ct. 

Ward 4: St. Mark’s Youth Center, 1271 North Ave.

Polls will be open from 7am to 7pm on Election Day and will be following COVID safety precautions to keep voters and poll workers safe. 

 

What happens if I loose my ballot?
You can still vote! You can request a new ballot from the Clerk (865-7000) before Election Day by completing an affidavit to confirm you did not vote yet. You can also go to the polls on Election Day and complete the affidavit and vote in person.

Can I vote on Election Day without my mailed ballot?
Yes! You can still vote in-person on Election Day even if you did not complete or return your mailed ballot. You will be asked to complete an affidavit to confirm you did not vote yet and will then be given a standard ballot to complete. 

I have more questions!
We are happy to help. Reach out to us at emma@emmaforvthouse.com

Taarifa za upigaji kura kwa kiswahili

Iwapo ungependa kupiga kura kwa barua kwa ajili ya uchaguzi wa msingi wa Agosti 9, 2022, ni lazima uombe kura. Unaweza kuomba kura mtandaoni (https://sos.vermont.gov/elections/voters/) au kwa kupiga simu kwa Karani wa Jiji la Burlington kwa (802) 865-7000.

Katibu wa Jimbo la Vermont atakuwa akituma kura za uchaguzi mkuu kwa kila mpigakura aliyesajiliwa ifikapo Oktoba mapema kwa watu waliosajiliwa mapema Septemba. Bado unaweza kupiga kura kwa barua hata kama hutapokea kura kiotomatiki kwa kuomba kura mtandaoni au kwa kumpigia Karani wa Jiji. Unaweza pia kupiga kura kibinafsi tarehe 9 Agosti 2022 (msingi) na tarehe 8 Novemba 2022 (kwa ujumla) katika eneo lako la kawaida la kupigia kura.

Nitajuaje kama Katibu wa Jimbo ananitumia kura kwa barua?
Unaweza kuangalia hali ya kura yako katika https://mvp.vermont.gov/. Ikiwa anwani yako ni sahihi katika mfumo huu, utapokea kura mapema Oktoba kwa uchaguzi mkuu. Ikiwa huwezi kupata jina lako, usisitize! Mfumo ni mbovu kidogo kwa kuwa na baadhi ya majina ya mwisho ambayo yanajumuisha viambata au viapostrofi na huenda usionekane. Iwapo  hutapokea kura kufikia Oktoba 10, 2022, unaweza kuomba kura kutoka kwa Karani wa Jiji la Burlington kwa kupiga simu 865-7000.

Je, nitajiandikishaje kupiga kura?

Unaweza kujiandikisha mtandaoni hadi Siku ya Uchaguzi na/au ana kwa ana Siku ya Uchaguzi. Nenda kwa https://mvp.vermont.gov/.

Je, nitabadilishaje taarifa zangu za usajili wa wapigakura?

Ukibadilisha anwani yako ndani ya Burlington, unaweza kutumia fomu hii ya jiji kusasisha anwani yako. Vinginevyo, nenda kwa https://mvp.vermont.gov/ ili kusasisha anwani yako kutoka mji/jimbo lingine.
 

Sijawahi kupiga kura kwa barua hapo awali. Nijue nini?

Ni rahisi! Kwanza soma maagizo! Ikiwa unakosa mstari wa saini au usifunge kura iliyokamilishwa inaweza kuchukuliwa kuwa batili na haijahesabiwa, kwa hiyo ni thamani ya kusoma maagizo. Kwa uchaguzi wa mchujo, hakikisha umekamilisha kura ya chama MOJA pekee na urudishe kura nyingine MBILI zikiwa tupu na ambazo hazijatumika. Vermont ina vyama vitatu vikuu - Progressive, Democratic na Republican - na huwa na mchujo wazi ambao huwaruhusu wapiga kura kuchagua chama cha msingi ili kushiriki katika kila uchaguzi.

Unaweza kujaza kura wakati wowote inapokufaa na uchukue muda wako kuwatafiti waombaji. Hakikisha kujaza ovals na kalamu ya giza. Ukikosea, mpigie Karani (865-7000) na uulize maagizo zaidi ya jinsi ya kurejesha kura isiyo sahihi na kupata mpya. Hiyo inaruhusiwa! Sisi sote hufanya makosa.
 

Unaweza kuangalia hali ya kura yako iliyorejeshwa kwa kutembelea  https://mvp.vermont.gov/ ili kuhakikisha kuwa imepokelewa na kuchakatwa. Hapa ndipo unaweza pia kuona ikiwa kura ilikuwa na makosa na ikachukuliwa kuwa batili. ikiwa ndivyo, mpigie Karani (865-7000) kuomba kura mpya.

Ni lini ninahitaji kurejesha kura yangu?

Unaweza kurudisha kura yako kwa njia mojawapo kati ya mbili. Unaweza kutuma kura. Ni lazima kura zipokewe kwa njia ya barua (tofauti na zile zilizowekwa alama) kabla ya Jumatatu, tarehe 7 Agosti saa 4:30 jioni (uchaguzi wa kimsingi) na Jumatatu, Novemba 7 saa 4:30 jioni (uchaguzi mkuu) ili kuhesabiwa.
 

Unaweza pia kurejesha kura kibinafsi katika Ukumbi wa Jiji katika 149 Church Street (Jumatatu-Ijumaa 8:30-4:30pm) AU kwenye mojawapo ya masanduku matatu ya nje ya jiji lote WAKATI WOWOTE wa siku au binafsi kwenye uchaguzi wa Novemba 3. 
 

Sanduku tatu za nje ziko katika:

Downtown: City Hall (on Main St, across from the Flynn) 

South End: DPW – 645 Pine Street 

North End: Fire Station #2 (Boardman) – 132 North Ave

Je, nitadondosha wapi kura Siku ya Uchaguzi na/au kupiga kura ana kwa ana?

Wapiga kura wa Chittenden 17 hupiga kura katika maeneo matatu yafuatayo kulingana na Wadi yako:

Ward 3: Sustainability Academy, 123 North St.
Ward 7: Miller Community and Recreation Center, 130 Gosse Ct. 

Ward 4: St. Mark’s Youth Center, 1271 North Ave.

Kura zitafunguliwa kuanzia saa 7 asubuhi hadi 7pm Siku ya Uchaguzi na zitakuwa zinafuata tahadhari za usalama za COVID ili kuwaweka wapiga kura na wafanyikazi wa kura salama.
 

 

Nini kitatokea nikipoteza kura yangu?
Bado unaweza kupiga kura! Unaweza kuomba kura mpya kutoka kwa Karani (865-7000) kabla ya Siku ya Uchaguzi kwa kujaza hati ya kiapo ili kuthibitisha kuwa hukupiga kura bado. Unaweza pia kwenda kwenye uchaguzi Siku ya Uchaguzi na ukamilishe hati ya kiapo na kupiga kura ana kwa ana.
 

Je, ninaweza kupiga kura Siku ya Uchaguzi bila kura yangu iliyotumwa?
Ndiyo! Bado unaweza kupiga kura ya ana kwa ana Siku ya Uchaguzi hata kama hukukamilisha au kurudisha kura uliyotuma. Utaombwa ukamilishe hati ya kiapo ili kuthibitisha kuwa hukupiga kura bado na kisha utapewa kura ya kawaida kukamilisha.

Nina maswali zaidi!
Tunafurahi kusaidia. Wasiliana nasi kwa emma@emmaforvthouse.com.

Informations de vote en français

Si vous souhaitez voter par correspondance pour l'élection primaire du 9 août 2022, vous devez demander un bulletin de vote. Vous pouvez demander un bulletin de vote en ligne (https://sos.vermont.gov/elections/voters/) ou en appelant le greffier de la ville de Burlington au (802) 865-7000.
 

Le secrétaire d'État du Vermont enverra des bulletins de vote pour les élections générales à tous les électeurs inscrits d'ici début octobre pour les personnes inscrites d'ici début septembre. Vous pouvez toujours voter par la poste même si vous ne recevez pas automatiquement un bulletin de vote en demandant un bulletin de vote en ligne ou en appelant le greffier. Vous pouvez également voter en personne le 9 août 2022 (primaire) et le 8 novembre 2022 (général) à votre bureau de vote habituel.

Comment savoir si le secrétaire d'État m'envoie un bulletin de vote par la poste ?
Vous pouvez vérifier l'état de votre bulletin de vote sur https://mvp.vermont.gov/. Si votre adresse est exacte dans ce système, vous recevrez un bulletin de vote début octobre pour l'élection générale. Si vous ne trouvez pas votre nom, ne stressez pas ! Le système est un peu bancal avec certains noms de famille qui incluent des traits d'union ou des apostrophes et peuvent ne pas apparaître. Si vous ne recevez pas de bulletin de vote d'ici le 10 octobre 2022, vous pouvez demander un bulletin de vote au greffier de la ville de Burlington en appelant le 865-7000.

Comment puis-je m'inscrire pour voter?

Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au jour du scrutin et/ou en personne le jour du scrutin. Accédez à https://mvp.vermont.gov/.

Comment modifier mes informations d'inscription sur les listes électorales ?

Si vous changez d'adresse à Burlington, vous pouvez utiliser ce formulaire de ville pour mettre à jour votre adresse. Sinon, rendez-vous sur https://mvp.vermont.gov/ pour mettre à jour votre adresse depuis une autre ville/un autre État.

Je n'ai jamais voté par correspondance auparavant. Que dois-je savoir ?

C'est facile! Lisez d'abord les instructions! Si vous manquez la ligne de signature ou ne scellez pas le bulletin de vote rempli, il peut être considéré comme invalide et non compté, il vaut donc la peine de lire les instructions. Pour l'élection primaire, assurez-vous de ne remplir qu'UN seul bulletin de vote de parti et de renvoyer les DEUX autres bulletins de vote vierges et inutilisés. Le Vermont compte trois grands partis - progressiste, démocrate et républicain - et organise des primaires ouvertes qui permettent aux électeurs de choisir le parti principal pour participer à chaque élection.
 

Vous pouvez remplir le bulletin de vote quand cela vous convient et prendre votre temps pour rechercher des candidats. Assurez-vous de remplir les ovales avec un stylo foncé. Si vous faites une erreur, appelez le greffier (865-7000) et demandez des instructions supplémentaires sur la façon de retourner le bulletin de vote incorrect et d'en obtenir un nouveau. C'est permis ! Nous faisons tous des erreurs.
 

Vous pouvez vérifier l'état de votre bulletin de vote retourné en visitant  https://mvp.vermont.gov/ pour vous assurer qu'il a été reçu et traité. C'est là que vous pouvez également voir si le bulletin de vote comporte une erreur et a été considéré comme invalide. si tel est le cas, appelez le greffier (865-7000) pour demander un nouveau bulletin de vote.
 

Quand dois-je retourner mon bulletin de vote ?

Vous pouvez retourner votre bulletin de vote de deux façons. Vous pouvez poster le bulletin de vote. Les bulletins de vote doivent être reçus par la poste (différent du cachet de la poste) au plus tard le lundi 7 août à 16h30 (élection primaire) et le lundi 7 novembre à 16h30 (élection générale) pour être comptés.
 

Vous pouvez également retourner le bulletin de vote en personne à l'hôtel de ville au 149, rue Church (du lundi au vendredi de 20h30 à 16h30) OU dans l'une des trois boîtes de dépôt extérieures dans toute la ville À TOUT MOMENT de la journée ou en personne aux bureaux de vote le 3 novembre.
 

Les trois boîtes de dépôt extérieures sont situées au :

Downtown: City Hall (on Main St, across from the Flynn) 

South End: DPW – 645 Pine Street 

North End: Fire Station #2 (Boardman) – 132 North Ave

Où dois-je déposer les bulletins de vote le jour du scrutin et/ou voter en personne ?

Les électeurs de Chittenden 17 votent dans les trois endroits suivants en fonction de votre quartier :

Ward 3: Sustainability Academy, 123 North St.
Ward 7: Miller Community and Recreation Center, 130 Gosse Ct. 

Ward 4: St. Mark’s Youth Center, 1271 North Ave.

Les bureaux de vote seront ouverts de 7 h à 19 h le jour du scrutin et suivront les précautions de sécurité COVID pour assurer la sécurité des électeurs et des agents électoraux.

 

Que se passe-t-il si je perds mon bulletin de vote ?
Vous pouvez toujours voter ! Vous pouvez demander un nouveau bulletin de vote au greffier (865-7000) avant le jour du scrutin en remplissant un affidavit pour confirmer que vous n'avez pas encore voté. Vous pouvez également vous rendre aux urnes le jour du scrutin, remplir l'affidavit et voter en personne.
 

Puis-je voter le jour du scrutin sans mon bulletin de vote postal ?
Oui! Vous pouvez toujours voter en personne le jour du scrutin même si vous n'avez pas rempli ou retourné votre bulletin de vote par la poste. Il vous sera demandé de remplir un affidavit pour confirmer que vous n'avez pas encore voté et vous recevrez ensuite un bulletin de vote standard à remplir.

J'ai plus de questions !
Nous sommes heureux de vous aider. Contactez-nous à emma@emmaforvthouse.com.

नेपालीमा भोटिङ जानकारी

यदि तपाईं अगस्ट 9, 2022 को प्राथमिक चुनावको लागि मेल मार्फत मतदान गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले मतपत्र अनुरोध गर्नुपर्छ। तपाईंले अनलाइन (https://sos.vermont.gov/elections/voters/) वा (802) 865-7000 मा बर्लिंगटन सिटी क्लर्कलाई फोन गरेर मतपत्रको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

भर्मन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेटले सेप्टेम्बरको शुरुमा दर्ता भएका मानिसहरूका लागि अक्टोबरको शुरुमा प्रत्येक दर्ता मतदातालाई आम चुनावी मतपत्रहरू पठाउँदैछ। अनलाइनमा मतपत्र अनुरोध गरेर वा सिटी क्लर्कलाई फोन गरेर स्वचालित रूपमा मतपत्र प्राप्त नगरे पनि तपाईले मेल मार्फत मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो सामान्य मतदान स्थानमा अगस्ट ९, २०२२ (प्राथमिक) र नोभेम्बर ८, २०२२ (सामान्य) मा पनि व्यक्तिगत रूपमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ।

को
 

राज्य सचिवले मलाई मेल मार्फत मतपत्र पठाउँदै हुनुहुन्छ भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
तपाईंले https://mvp.vermont.gov/ मा आफ्नो मतपत्रको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको ठेगाना यस प्रणालीमा सही छ भने, तपाईंले सामान्य चुनावको लागि अक्टोबरको सुरुमा मतपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँ आफ्नो नाम फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तनाव नगर्नुहोस्! हाइफन वा अपोस्ट्रोफहरू समावेश भएका केही अन्तिम नामहरू भएका र नदेखिन सक्ने भएकाले यो प्रणाली अलिकति कमजोर छ। यदि तपाईंले अक्टोबर 10, 2022 सम्म मतपत्र प्राप्त गर्नुभएन भने, तपाईंले 865-7000 मा फोन गरेर बर्लिङटन सिटी क्लर्कबाट मतपत्र अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

को
 

म कसरी मतदान गर्न दर्ता गर्न सक्छु?

तपाईंले चुनावको दिनसम्म र/वा चुनावको दिनमा व्यक्तिगत रूपमा अनलाइन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। https://mvp.vermont.gov/ मा जानुहोस्।

को
 

म मेरो मतदाता दर्ता जानकारी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छु?

यदि तपाईंले Burlington भित्र आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो ठेगाना अद्यावधिक गर्न यो सहर फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा, अर्को सहर/राज्यबाट आफ्नो ठेगाना अद्यावधिक गर्न https://mvp.vermont.gov/ मा जानुहोस्।

मैले पहिले कहिल्यै मेल मार्फत मतदान गरेको छैन। मलाई के थाहा हुनुपर्छ?

यो सजिलो छ! पहिले निर्देशनहरू पढ्नुहोस्! यदि तपाईंले हस्ताक्षर रेखा छुटाउनुभयो वा पूरा मतपत्रमा छाप लगाउनुभएन भने यसलाई अवैध मान्न सकिन्छ र गणना गर्न सकिँदैन, त्यसैले यो निर्देशनहरू पढ्न लायक छ। प्राथमिक निर्वाचनको लागि, तपाईंले एउटा मात्र पार्टीको मतपत्र पूरा गरेको र अन्य दुईवटा मतपत्रहरू खाली र प्रयोग नगरिएका फिर्ता गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। भर्मन्टमा तीन प्रमुख दलहरू छन् - प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक र रिपब्लिकन - र खुला प्राइमरीहरू छन् जसले मतदाताहरूलाई प्रत्येक चुनावमा भाग लिनको लागि पार्टी प्राथमिक छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
 

तपाईं आफ्नो लागि सुविधाजनक भएको बेला मतपत्र भर्न सक्नुहुन्छ र उम्मेदवारहरूको अनुसन्धान गर्न आफ्नो समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। कालो कलमको साथ अंडाकारहरू भर्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भने, क्लर्क (865-7000) लाई कल गर्नुहोस् र कसरी गलत मतपत्र फिर्ता गर्ने र नयाँ प्राप्त गर्ने बारे थप निर्देशनहरू सोध्नुहोस्। त्यो अनुमति छ! हामी सबैले गल्ती गर्छौं।
 

तपाईंले आफ्नो फिर्ता गरिएको मतपत्रको स्थिति हेर्न https://mvp.vermont.gov/ मा गएर यो प्राप्त र प्रशोधन गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। मतपत्रमा गल्ती भएको र अवैध मानिएको छ कि छैन भनी तपाईंले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो मामला हो भने, नयाँ मतपत्र अनुरोध गर्न क्लर्क (865-7000) लाई कल गर्नुहोस्।

मैले मेरो मतपत्र कहिले फिर्ता गर्नुपर्छ?
 

तपाईले आफ्नो मतपत्र दुई मध्ये एउटा तरिकाले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मतपत्र पठाउन सक्नुहुन्छ। मतपत्रहरू मेलमा (पोष्टमार्क गरिएको भन्दा फरक) मा प्राप्त गर्नुपर्छ, सोमबार, अगस्त 7 मा साँझ 4:30 बजे (प्राथमिक चुनाव) र सोमबार, नोभेम्बर 7 मा बेलुका 4:30 बजे (सामान्य निर्वाचन) गणना गर्न।

तपाईंले सिटी हलमा 149 चर्च स्ट्रिट (सोम-शुक्र 8:30-4:30pm) मा वा दिनको कुनै पनि समयमा वा नोभेम्बर 3 मा हुने मतदानमा व्यक्तिगत रूपमा शहरभरि तीनवटा बाहिरी ड्रप बक्सहरू मध्ये एउटामा पनि मतपत्र फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। ।

तीन बाहिरी ड्रप बक्सहरू यहाँ अवस्थित छन्:
 

Downtown: City Hall (on Main St, across from the Flynn) 

South End: DPW – 645 Pine Street 

North End: Fire Station #2 (Boardman) – 132 North Ave

म निर्वाचनको दिन कहाँ मतपत्र छोड्छु र/वा व्यक्तिगत रूपमा मतदान गर्छु?

Chittenden 17 मतदाताले तपाइँको वार्डको आधारमा निम्न तीन स्थानहरूमा मतदान गर्छन्:

Ward 3: Sustainability Academy, 123 North St.
Ward 7: Miller Community and Recreation Center, 130 Gosse Ct. 

Ward 4: St. Mark’s Youth Center, 1271 North Ave.

निर्वाचनको दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मतदान खुला रहनेछ र मतदाता र मतदान कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षित राख्न कोभिड सुरक्षा सावधानीहरू पालना गरिनेछ।

 

यदि मैले मेरो मतपत्र गुमाए भने के हुन्छ?
तपाईं अझै पनि मतदान गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईंले निर्वाचनको दिन अघि क्लर्क (865-7000) बाट नयाँ मतपत्र अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंले अझै मतदान गर्नुभएको छैन भनी पुष्टि गर्नको लागि शपथ पत्र पूरा गरेर। तपाईं पनि निर्वाचनको दिन मतदान गर्न जान सक्नुहुन्छ र शपथ पत्र पूरा गर्न र व्यक्तिगत रूपमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ।

के म चुनावको दिनमा मेरो डाकिएको मतपत्र बिना मतदान गर्न सक्छु?
हो! तपाईंले आफ्नो मेलबाट पठाएको मतपत्र पूरा नगर्नुभएन वा फिर्ता गर्नुभएन भने पनि तपाईंले चुनावको दिनमा व्यक्तिगत रूपमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अहिलेसम्म मतदान गर्नुभएको छैन भनी पुष्टि गर्न तपाईंलाई एउटा शपथ पत्र पूरा गर्न सोधिनेछ र त्यसपछि पूरा गर्नको लागि मानक मतपत्र दिइनेछ।

को

मसँग थप प्रश्नहरू छन्!
हामी मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं। हामीलाई emma@emmaforvthouse.com मा पुग्नुहोस्।

Anchor 1
English
Swahii
French
Nepali
bottom of page